Advanced search

RP New York > About Luxembourg > National Anthem >

National Anthem

National Anthem of Luxembourg: Ons Heemecht
(lyrics by Michel Lentz, 1859; Music by Jean Antoine Zinnen, 1864)

(click here to download of "Ons Heemecht", performed by the Luxembourg Grand-Ducal Military Band)

Text in Luxembourgish English translation (poetic translation by Nicholas Weydert, 1929)

Ons Heemecht

Wou d'Uelzecht durech d'Wisen zéit,
Duerch d'Fielsen d'Sauer brécht,
Wou d'Rief laanscht d'Musel dofteg bléit,
Den Himmel Wäin ons mécht,
Dat ass onst Land, fir dat mir géif
Heinidden alles won.
Onst Heemechtsland, dat mir sou déif
An onsen Hierzer dron.
Onst Heemechtsland, dat mir sou déif
An onsen Hierzer dron.

O Du do uewen, deem seng Hand
Duerch d'Welt d'Natioune leet,
Behitt Du d'Lëtzebuerger Land
Vru friemem Joch a Leed!
Du hues ons all als Kanner schonn
De fräie Geescht jo gin.
Looss viru blénken d'Fräiheetssonn,
Déi mir sou laang gesin.
Looss viru blénken d'Fräiheetssonn,
Déi mir sou laang gesin.

Our Homeland

Where the Alzette slowly flows,
The Sura plays wild pranks,
Where fragrant vineyards amply grow
On the Mosella's banks;
There lies the land for which we would
Dare everything down here,
Our own, our native land which ranks
Deeply in our hearts.
Our own, our native land which ranks
Deeply in our hearts.

O Thou above whose powerful hand
Makes States or lays them low,
Protect this Luxembourger land
From foreign yoke and woe.
Your spirit of liberty bestow
On us now as of yore.
Let Freedom's sun in glory glow
For now and evermore.
Let Freedom's sun in glory glow
For now and evermore.